geoportal.gov.pl Start - Geoportal 2

geoportal.gov.pl
Title: Start - Geoportal 2
Keywords:
Description: Start - Geoportal 2 Przejd? do zawarto?ci U?ywamy plików cookies, aby u?atwi? Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Je?li nie blokujesz tych plików, to zgadzasz si? na ich u?y
geoportal.gov.pl is ranked 57073 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $62,347. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. geoportal.gov.pl has 43% seo score.

geoportal.gov.pl Information

Website / Domain: geoportal.gov.pl
Website IP Address: 91.223.135.93
Domain DNS Server: dns1-cloud.geoportal.gov.pl,ns.codgik.gov.pl,dns1.geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl Rank

Alexa Rank: 57073
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

geoportal.gov.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $62,347
Daily Revenue: $170
Monthly Revenue $5,124
Yearly Revenue: $62,347
Daily Unique Visitors 15,715
Monthly Unique Visitors: 471,450
Yearly Unique Visitors: 5,735,975

geoportal.gov.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html;charset=UTF-8
Date Thu, 28 Jul 2016 14:12:10 GMT
Server Geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

geoportal.gov.pl Traffic Sources Chart

geoportal.gov.pl Similar Website

Domain Site Title

geoportal.gov.pl Alexa Rank History Chart

geoportal.gov.pl aleax

geoportal.gov.pl Html To Plain Text

Start - Geoportal 2 Przejd? do zawarto?ci U?ywamy plików cookies, aby u?atwi? Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Je?li nie blokujesz tych plików, to zgadzasz si? na ich u?ycie oraz zapisanie w pami?ci urz?dzenia. Pami?taj, ?e mo?esz samodzielnie zarz?dza? cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki. Wi?cej informacji w naszej polityce prywatno?ci. Zamknij Zaloguj / Zarejestruj si? polski English Start O Geoportalu Aktualno?ci Informacje o projekcie Informacje ogólne Produkty projektu Powi?zania Geoportalu Powi?zanie z INSPIRE Powi?zanie z inicjatywami GUGiK Powi?zania z innymi inicjatywami Partnerzy projektu Wspó?praca mi?dzynarodowa Materia?y do pobrania Us?ugi Us?uga przegl?dania WMS Us?uga przegl?dania (WMTS) Us?uga wyszukiwania CSW Us?uga pobierania WFS Us?uga pobierania ATOM Us?uga sieciowa WCS Us?uga przekszta?cania WCTS Us?uga API Us?ugi s?ownikowe Us?uga OpenLS Dane EuroGlobalMap (EGM) EuroBoundaryMap (EBM) Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podzia?ów terytorialnych kraju Dane ewidencyjne Dane o charakterze katastralnym Numeryczne modele wysoko?ciowe Baza danych ogólnogeograficznych (BDO) Mapa VMapl2 Baza danych obiektów topograficznych (BDOT) Mapy tematyczne Skany map topograficznych Ortofotomapa Osnowy podstawowe Inne dane Aplikacje Geoportal krajowy Geoportal INSPIRE Edytor Walidator Aplikacje mobilne Statystyki Regulamin Ewidencja zbiorów i us?ug Forum Pomoc Pytania i odpowiedzi - FAQ Filmy instrukta?owe Pierwsze kroki Kontakt Zg?o? b??d WAI Kolor A A A Geoportal 2 Nadrz?dnym celem niniejszego projektu jest zapewnienie obywatelom, przedstawicielom biznesu oraz instytucjom państwowym dost?pu do zbiorów oraz us?ug danych przestrzennych. Geoportal krajowy Niniejsza aplikacja internetowa umo?liwia przegl?danie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i us?ug danych przestrzennych nale??cych do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Otwórz Geoportal INSPIRE Niniejsza aplikacja internetowa umo?liwia przegl?danie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i us?ug danych przestrzennych udost?pnionych zgodnie z dyrektyw? INSPIRE.Otwórz Modu? Statystyk Mapy Dane o charakterze katastralnym Ortofotomapa Mapy topograficzne Mapy na urz?dzeniu mobilnym Archiwalne mapy rastrowe Skorowidze map Osnowa geodezyjna Zaloguj si? Wi?cej Mniej Us?ugi Wyszukaj dzia?k? Wyszukaj adres lub nazw? geograficzn? Wyszukaj punkt osnowy Wyszukaj metadane Integruj Us?ugi WMS i WMTS Rejestr us?ug Wi?cej Mniej INSPIRE Przegl?daj dane Wyszukaj metadane Rejestr us?ug INSPIRE Wi?cej Mniej Aplikacje Walidator Edytor metdanych Aplikacja dla Android Aplikacja dla iOS Aplikacja dla Windows Zastosuj API Wi?cej Mniej Dane o charakterze katastralnym Zapraszamy do korzystania z udost?pnionej na stronie Geoportalu us?ugi ATOM pozwalaj?cej na pobieranie danych o charakterze katastralnym bez konieczno?ci logowania. Informacje s? dost?pne zgodnie z zasadami ponownego wykorzystania informacji publicznej. Oznacza to, ?e dane mo?na wykorzystywa? bezp?atnie, warunkiem jest wskazanie ?ród?a pochodzenia (serwis www.geoportal.gov.pl oraz daty pobrania danych). Przypominamy, ?e ?ród?em tych danych jest system LPIS (System identyfikacji dzia?ek rolnych), mog? one by? wykorzystywane jedynie w zakresie przybli?onej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej dzia?ki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie s? danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków udost?pnianymi na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Us?uga ATOM dost?pna jest pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DOCHK Lista plików wraz z odno?nikami do pobrania dost?pna jest na stronie: http://www.geoportal.gov.pl/web/guest/DOCHK W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o post?powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897) administratorzy przypominaj?, ?e dane przestrzenne, wchodz?ce w sk?ad państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dost?pne przez geoportal za pomoc? aplikacji lub us?ug, mog? by? wykorzystywane wy??cznie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Projekt GEOPORTAL 2 - jest projektem wspo??finansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach 7 osi priorytetowej "Spo?eczen?stwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka G?ówny Urz?d Geodezji i Kartografii Unia Europejska Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka G?ówny Urz?d Geodezji i Kartografii Unia Europejska G?ówny Urz?d Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa Polska tel. +48 22 661 80 17 tel. +48 22 629 18 67 http://www.gugik.gov.pl/ Do góry ? 2016 G?ówny Urz?d Geodezji i Kartografii Regulamin Pytania i odpowiedzi - FAQ Mapa strony Zg?o? b??d

geoportal.gov.pl Whois

Domain Name: GEOPORTAL.GOV.PL